قوانین ضمیر ناخودآگاه در 14 گام

راه هایی که ذهن ناخودآگاه قصد دارد پیامی را به شما برساند

راه هایی که ذهن ناخودآگاه قصد دارد پیامی را به شما برساند راه های ارسال پیام از ضمیر ناخودآگاه به ما در واقع ارتباطی که بین هر فرد و ذهن ناخودآگاه او برقرار می شود، ارتباطی دو جانبه است. تفکرات هر کسی در این قسمت از ذهن قرار گرفته و گوش فرا دا…
چگونه ضمیر ناخودآگاه را فعال کنیم

چگونه ضمیر ناخودآگاه را فعال کنیم

چگونه ضمیر ناخودآگاه را فعال کنیم از سلامت تا پول، از آموزش تا یافتن شریک زندگی، از فقر تا قدرت - اگر ضمیر ناخودآگاه در برآورده ساختن خواسته های شما نقش اساسی ایفا نماید، پس سوال میلیون دلاری این است که چگونه ضمیر ناخودآگاه خود را فعال کنی…
چرا عامل انتقادی تلقینات را رد می کند