سابلیمینال های قانون جذب و متافیزیکی

سابلیمینال های قانون جذب

آلبوم های استفاده از قانون جذب

شامل آلبوم هایی است که موجب رشد و تعالی در ابعاد متافیزیکی ، فرکانسی و انرژی و نیز استفاده از قانون جذب در جذب شرایط و اتفاقات دلخواه می گردد