سابلیمینال های قانون جذب
 
 
 

آلبوم های چاکراها و قانون جذب

 
 
 

شامل آلبوم هایی است که موجب رشد و تعالی در ابعاد متافیزیکی ، فرکانسی و انرژی و نیز استفاده از قانون جذب در جذب شرایط و اتفاقات دلخواه می گردد