یکی از گستره های پرکاربرد پیام های پنهان در زمینه درمان بیماریها و اختلالات می باشد که سابلیمیران پس از تجربه موفق در سابلیمینال های ذهنی و زیبایی اکنون وارد این حیطه گسترده می شود.